Curriculum Vitae

Kul­tur­pris
Erhöll Åstorps kul­tur­pris 2016 till­sam­mans med Ann Christine Mon­telius
Nomin­erad till “Skåne­mid­dag” med Land­shövdin­gen 2019

Sep­a­ratut­ställ­ningar:

Höganäs bib­liotek 1976
Foto­huset, Göte­borg 1981
Hels­ing­borgs Stad­steater 1983
Gal­leri Louise, Hels­ing­borg 1984
Åstorps Bib­liotek 1998
Örkelljunga Kon­sthall 2001
Svalövs Golfk­lubb, Svalöv 2003
Gal­leri Bruket, Ryde­bäck 2005
Gal­leri Kam­era, Ängel­holm 2006
Gal­leri Hult­man, Åstorp 2007
Bås­tad Bib­lioteks­gal­leri, Bås­tad 2012
Kon­sthal­len, Åstorps bib­liotek 2016
Dag­mar Glemme Art Cen­ter, Has­s­larp 2016
Senioren i Hässle­holm 2018
Tomarps kungs­gård, lilla gal­leriet 2018
Klip­pans kon­sthall 2019

Sam­ling­sut­ställ­ningar:
Hels­ing­borgs Stads­bib­liotek 1965, 66
Gal­leri 1+1, Hels­ing­borg 1976
Galerie Bergman, Hels­ing­borg 1998
Her­re­vad­skloster, Ljung­by­hed 1998
Åstorps Kul­turhus 1998
Gal­leri JCG, Grå­manstorp 1999, 2000,-01, –02
Sv. Kon­st­närs­för­bun­det 25 år, Vinslöv 2000
Kon­strun­dan Nord­väs­tra Skåne 2001, –02, –03,-04, –05, –06, –07, –08, –09, –10,
–11, –12, –13, –14, –15, –16, –17, –18
Gal­leri Schrewelius, Brösarp 2001
Söderås­da­garna, Svalöv 2001
Kul­laKonst, Krap­pe­rup 2001, –02
Gal­leri Oscars­går­den, Mjöhult 2001, –02
Karl­shamns Kon­sthall 2001, –02
20x20, Köpen­hamn och Malmö 2002
Åstorps Bib­liotek 2002, –03, –04
Lions, Svalöv 2002
Gal­leri Tomarps Kungs­gård 2013
Konst på Kryss Hels­ing­borg och Hels­ingør 2015
Romelegår­den 2015
Kul­turhotel­let i Hels­ing­borg 2015
Hels­ingør Kunstforening,Varvet, Hels­ingør 2016
Gal­leri Kon­sten, Hels­ing­borg 2016
Kul­lakonst, Krap­pe­rups kon­sthall 2019

Kon­st­närlig utsmy­ck­n­ing:
Hels­ing­borgs Stad­steater 1996
Björnekulla Frukt, Åstorp 1998
Björnekulla El AB, Åstorp 1998
Skån­ska Makadam, Åstorp 1998
Stena Met­all Åstorp och Göte­borg 1998
Reklam­grup­pen, Land­skrona 1998
Karolin­ska Sjukhuset, Stock­holm 1999
Dunkers Kul­turhus, Del i Hbg Stad­steaters min­nesutst. 2008
Kvidinge Bib­liotek 2009
Kvidinge Hem­bygdshall 2010
Bild­spel om Tomarps Kungs­gårds verk­samhet i Kvidinge 2007–2013
Åstorps kom­mun 2016

Jurybedömda utställ­ningar:
Bryg­geriet, Trelle­borg 2001
Väsby Kon­sthall 2002, 2005
Romelegår­den 2005, 2006, 2008
Konst på kryss / Helsingborg-Helsingør 2015
Romelegår­den 2015
Mittskåne, jurybedömd 2017
Krap­pe­rups kon­sthall 2019

Kon­st­föreningar i urval:
SABA, Hels­ing­borg 2000
Assi Domän, Eslöv 2001
Nordisk Trans­port, Hels­ing­borg 2001
Her­cules, Hels­ing­borg 2001
Allers, Hels­ing­borg 2001
Phar­ma­cia, Hels­ing­borg 2001
Klip­pans Kon­st­fören­ing 2002
Lindab, Gre­vie 2003
BMH Marine, Gun­narstorp 2003
Awa­p­atent, Malmö 2006
Active Biotech, Lund 2006
Axis Com­mu­ni­ca­tion, Lund 2008
ASSA Abloy, Land­skrona 2010
Kris­tianstad Lasarett 2010
Burlövs Kon­st­fören­ing 2011
Hemo­Cue kon­st­fören­ing, Ä-holm 2011
Hels­ing­borgs Kon­st­fören­ing 2015

Rep­re­sen­terad:
Åstorps Kom­mun, Klip­pans Kom­mun, Örkelljunga Kom­mun och pri­vata sam­lin­gar

Böcker:
Sicket ett Hus di har byggt… 1976
From Pearls to Sweet Wine – Lay­out och for­m­givn­ing 2009
Före­ta­gar­nas his­to­ria 1918 – 2013 – Research, lay­out och for­m­givn­ing 2014, text Ann Christine Mon­telius
Kon­strun­dan i NV-Skåne 25 år, Text: Ann Christine Mon­telius, Foto och lay­out: Tomas Mon­telius

Föreläser om:
Press- och reportage­fo­tografen förr och nu
• Dig­i­tal bild­be­han­dling, dig­i­tala col­lage

Medlem i:
Ord­förande i Kon­strun­dan Nord­väs­tra Skåne, Medlem i BUS, Hels­ing­borgs Kon­st­fören­ing, KKV, Ängel­holm,
Utgi­vare av www.bmz.se

Ref­er­ens­fo­tograf via inter­net:
Uni­ver­sity of Syd­ney, Aus­tralien 1997, –98, –99
Pho­tog­ra­phers On Line, USA 1997 – 2001

 

Leave a Reply