Curriculum Vitae

Kul­tur­pris
Erhöll Åstorps kul­tur­pris 2016 till­sam­mans med Ann Chris­tine Montelius
Nomin­er­ad till “Skåne­mid­dag” med Land­shövdin­gen 2019

Sep­a­ratut­ställ­ningar:

Höganäs bib­liotek 1976
Foto­huset, Göte­borg 1981
Hels­ing­borgs Stad­steater 1983
Gal­leri Louise, Hels­ing­borg 1984
Åstorps Bib­liotek 1998
Örkelljun­ga Kon­sthall 2001
Svalövs Golfk­lubb, Svalöv 2003
Gal­leri Bruket, Ryde­bäck 2005
Gal­leri Kam­era, Ängel­holm 2006
Gal­leri Hult­man, Åstorp 2007
Bås­tad Bib­lioteks­gal­leri, Bås­tad 2012
Kon­sthallen, Åstorps bib­liotek 2016
Dag­mar Glemme Art Cen­ter, Has­s­larp 2016
Senioren i Hässle­holm 2018
Tomarps kungs­gård, lil­la gal­leri­et 2018
Klip­pans kon­sthall 2019
Gal­leri KONSTEN, Hels­ing­borg 2020

Sam­ling­sut­ställ­ningar:
Hels­ing­borgs Stads­bib­liotek 1965, 66
Gal­leri 1+1, Hels­ing­borg 1976
Galerie Bergman, Hels­ing­borg 1998
Her­re­vad­skloster, Ljung­by­hed 1998
Åstorps Kul­turhus 1998
Gal­leri JCG, Grå­manstorp 1999, 2000,-01, ‑02
Sv. Kon­st­närs­för­bun­det 25 år, Vinslöv 2000
Kon­strun­dan Nord­väs­tra Skåne 2001, ‑02, ‑03, ‑04, ‑05, ‑06, ‑07, ‑08, ‑09, ‑10,
‑11, ‑12, ‑13, ‑14, ‑15, ‑16, ‑17, ‑18, ‑19, ‑21
Gal­leri Schrewelius, Brösarp 2001
Söderås­da­gar­na, Svalöv 2001
Kul­laKon­st, Krap­pe­rup 2001, ‑02
Gal­leri Oscars­går­den, Mjöhult 2001, ‑02
Karl­shamns Kon­sthall 2001, ‑02
20x20, Köpen­hamn och Malmö 2002
Åstorps Bib­liotek 2002, ‑03, ‑04
Lions, Svalöv 2002
Gal­leri Tomarps Kungs­gård 2013
Kon­st på Kryss Hels­ing­borg och Hels­ingør 2015
Romelegår­den 2015
Kul­turhotel­let i Hels­ing­borg 2015
Hels­ingør Kunstforening,Varvet, Hels­ingør 2016
Gal­leri Kon­sten, Hels­ing­borg 2016
Kul­lakon­st, Krap­pe­rups kon­sthall 2019
KKV-Kon­st­när­ernas kollek­tivverk­stad, Ängel­holm 2020
Gal­leri Oscar, Mjöhult, häs­tuställ­ning 2020
Gal­leri Oscar, Mjöhult, sam­ling­sut­ställ­ning 2020

Kon­st­närlig utsmyckning:
Hels­ing­borgs Stad­steater 1996
Björnekul­la Frukt, Åstorp 1998
Björnekul­la El AB, Åstorp 1998
Skån­s­ka Makadam, Åstorp 1998
Ste­na Met­all Åstorp och Göte­borg 1998
Reklam­grup­pen, Land­skro­na 1998
Karolin­s­ka Sjukhuset, Stock­holm 1999
Dunkers Kul­turhus, Del i Hbg Stad­steaters min­nesutst. 2008
Kvidinge Bib­liotek 2009
Kvidinge Hem­bygdshall 2010
Bild­spel om Tomarps Kungs­gårds verk­samhet i Kvidinge 2007–2013
Åstorps kom­mun 2016

Jurybedöm­da utställningar:
Bryg­geri­et, Trelle­borg 2001
Väs­by Kon­sthall 2002, 2005
Romelegår­den 2005, 2006, 2008, 2015
Kon­st på kryss / Hels­ing­borg-Hels­ingør 2015
Mittskåne, jurybedömd 2017
Krap­pe­rups kon­sthall 2019

Kon­st­föreningar i urval:
SABA, Hels­ing­borg 2000
Assi Domän, Eslöv 2001
Nordisk Trans­port, Hels­ing­borg 2001
Her­cules, Hels­ing­borg 2001
Allers, Hels­ing­borg 2001
Phar­ma­cia, Hels­ing­borg 2001
Klip­pans Kon­st­fören­ing 2002
Lindab, Gre­vie 2003
BMH Marine, Gun­narstorp 2003
Awa­p­atent, Malmö 2006
Active Biotech, Lund 2006
Axis Com­mu­ni­ca­tion, Lund 2008
ASSA Abloy, Land­skro­na 2010
Kris­tianstad Lasarett 2010
Burlövs Kon­st­fören­ing 2011
Hemo­Cue kon­st­fören­ing, Ä‑holm 2011
Hels­ing­borgs Kon­st­fören­ing 2015
Hels­ing­borgs lasaretts kon­st­fören­ing, bild­spel och före­drag 2020

Rep­re­sen­ter­ad:
Åstorps Kom­mun, Klip­pans Kom­mun, Örkelljun­ga Kom­mun och pri­va­ta samlingar

Böck­er:
Sick­et ett Hus di har byg­gt… 1976
From Pearls to Sweet Wine – Lay­out och for­m­givn­ing 2009
Före­ta­gar­nas his­to­ria 1918 – 2013 – Research, lay­out och for­m­givn­ing 2014, text Ann Chris­tine Montelius
Kon­strun­dan i NV-Skåne 25 år, Text: Ann Chris­tine Mon­telius, Foto och lay­out: Tomas Montelius

Föreläs­er om:
Press- och reportage­fo­tografen förr och nu
• Dig­i­tal bild­be­han­dling, dig­i­ta­la collage

Medlem i:
Kon­strun­dan i NV-Skåne 2000 – , ord­förande sedan 2014
Medlem i BUS
Hels­ing­borgs Konstförening
KKV Ängelholm

Utgi­vare av det dig­i­ta­la kul­tur­magazinet www.bmz.se

Ref­er­ens­fo­tograf via internet:
Uni­ver­si­ty of Syd­ney, Aus­tralien 1997, ‑98, ‑99
Pho­tog­ra­phers On Line, USA 1997 – 2001

 

Leave a Reply