Tomas Montelius, en presentation

Fotograf Tomas Mon­telius – Hels­ing­bor­gare som sedan mer än 20 år bott och verkat i Kvidinge.
Press- och reportage­fo­tograf, utbil­dad på DN/Expressen, Sten­bergs Bilder, Malmö.
Anställd under en 20-årspe­ri­od vid Hels­ing­borgs Dag­blad. Par­al­lellt med arbetet på HD, teater­fo­tograf under 17 år vid Hels­ing­borgs Stad­steater. Från 1980 egen före­ta­gare till­sam­mans med hus­trun jour­nal­is­ten Ann Chris­tine.
Pro­du­cent och för­läg­gare av Före­tags­magazinet Våg­brytaren samt VD och kreativ chef för För­lags AB Busi­ness Observ­er. Medio 1990-talet utveck­lades tekniker för fotokon­st som alltjämt är en stor del i verk­samheten. Utställ­ningsans­varig i Sven­s­ka Kon­st­närs­för­bun­det Syd under några år 1999–2000.
2007 star­tades nät­magazinet www.bmz.se, som beskriv­er kul­tur och näringsliv i regio­nen. Valdes 2014 till ord­förande i Nord­väs­tra Skånes Kon­st­närs­fören­ing – NVSK, Kon­strun­dan NV-Skåne.

Skriv gär­na en rad eller två i min gäst­bok

1 Response

  1. Great post. I was check­ing con­stant­ly this blog and I’m impressed!

    Extreme­ly help­ful infor­ma­tion par­tic­u­lar­ly the last part 🙂 I care for such info much.

    I was seek­ing this par­tic­u­lar info for a very long time.
    Thank you and best of luck.

Leave a Reply